Detekce bojových prostředků

Kompetence v odvětví


Dokonce i desetiletí po konci 2. světové války se stále v půdě nacházejí výbušné prostředky ve velkém rozsahu. Lokalizovat tyto prostředky a následně je odstranit a zlikvidovat je úkolem odvětví pro odstraňování výbušných prostředků.

FOERSTER při tomto úkolu poskytuje podporu v podobě širokého produktového portfolia pro detekci výbušných prostředků. Takzvané aktivní detektory kovů produktových řad MINEX a METEX pracují s pomocí elektromagnetické indukce. Detektor kovů přitom indukuje v kovu vířivý proud. Tím vzniká druhé magnetické pole, které detektor kovů zaznamená a pomocí akustického nebo optického signálu jej oznámí. Tento postup je vhodný zejména pro detekci výbušných prostředků v malé až střední hloubce.

Produktová řada FEREX naproti tomu pracuje pomocí pasivního postupu s magnetometrem. Přístroje přitom využívají skutečnost, že kovové součásti charakteristickým způsobem mění zemské magnetické pole. Tato změna je přístroji zaregistrována a poskytuje informace o možné hloubce uložení a velikosti objektu. Přístroje dokážou lokalizovat dokonce i objekty ve velké hloubce a jsou přednostně využívány při průzkumu rozlehlých ploch a při zjišťování kontaminace půdy, například v rámci plánovaných stavenišť.

Příklady použití

Průzkum kontaminovaných lokalit

Jako kontaminované lokality jsou chápány ohraničitelné oblasti zemského povrchu, které byly v důsledku zásahu člověka natolik změněny, že jsou škodlivé zdraví či životnímu prostředí. Může se přitom jednat například o zdraví škodlivé chemické látky a podle definice i o válečnou kontaminaci, jako jsou nevybuchlé bomby.

Z tohoto důvodu se na staveništích provádí průzkum kontaminace půdy – většinou s pomocí geomagnetiky. Ta umožňuje nejen detekci nevybuchlých bomb, nýbrž i feromagnetických objektů, jako jsou zakopané barely, podzemní nádrže a také stavební suť a další anomálie. V tomto případě se uplatňují zejména výrobky řady FEREX, které detekují změny v magnetickém poli Země, podmíněné kovovými částmi.

Aby bylo možné bezpečně prozkoumat podezřelé předměty i ve velké hloubce, existuje kromě povrchové detekce i možnost průzkumných sond do vrtů. Ty se použijí především v místech, kde rušivé signály poblíž povrchu nedovolují přesné zjištění.

Detekce min

V roce 1999 vešla v platnost dohoda o zákazu protipěchotních pozemních min, známá jako „Ottawská úmluva“. Tato mezinárodně právní úmluva reguluje zničení a odstranění min a zavazuje nepostižené státy k tomu, aby postižené státy při tomto odstraňování min podpořily.

Úmluva byla do 2018 ratifikována 164 státy. Přesto však stále každý rok na následky výbuchu min tisíce lidí umírají nebo utrpí vážná zranění. Miny jsou totiž velkým nebezpečím pro civilní obyvatelstvo ještě mnoho let po ukončení války a zejména děti si nejsou vědomy rizik. Například v Afghánistánu by mělo být stále ještě zakopáno 10 milionů min.

Nalezení těchto min je nebezpečný a náročný úkol, jehož splnění si vyžádá ještě celá desetiletí. Při hledání a detekci těchto min jsou podporou přístroje společnosti FOERSTER. Speciálně pro detekci výbušných prostředků byly vyvinuty přístroje produktové řady MINEX. Těmito přístroji lze spolehlivě prohledávat a následně vyčistit dokonce i vlhké nebo přírodně zmineralizované a vodivé půdy. Oblasti dříve zamořené minami tak mohou být opět osídleny nebo zemědělsky využívány.

Společnost FOERSTER tak svými detekčními přístroji vzbuzuje novou jistotu, že jednoho dne bude dosaženo cíle „Ottawské úmluvy“: světa bez min.