Výzkum a věda

Kompetence v odvětví

Počátky firmy FOERSTER jsou neoddělitelně spjaty s výzkumem a vývojem. V roce 1937 objevil prof. Friedrich Förster vliv magnetického pole Země na zkušební cívku ve zkušebním zařízení, když zkoumal magnetické vlastnosti kovů. Na základě těchto poznatků vyvinul sondu, pojmenovanou po něm Försterova sonda. Je to vysoce citlivý systém pro měření magnetických polí, s nímž se dodnes provádějí přesná měření zemského magnetického pole.

K tomu nyní patří i zaznamenání magnetického pole v trojrozměrném prostoru pomocí přístrojů MAGNETOMAT a 3-OSÝ MAGNETOMETR a odpovídající vyhodnocení podle času resp. frekvence s pomocí příslušného analytického softwaru.

Ale i v jiných vědních oborech napomáhají objevy společnosti FOERSTER tomu, abychom lépe porozuměli uspořádání světa. Ať už jde o fyziku, kosmonautiku nebo průmysl. Objevte s námi vzrušující možnosti použití našich přístrojů a systémů.

 

 

Příklad použití

Urychlovač částic

Při vyslovení pojmu urychlovač částic člověka většinou nejdříve napadne „CERN“. Tento název označuje obrovský urychlovač částic, který se používá k výzkumu, aby se zjistilo, „co vlastně vesmír drží uvnitř pohromadě." S pomocí urychlovače částic je totiž hmota ostřelována energeticky nabitými částicemi. Ze vzniklých reakcí lze poté získat informace o struktuře hmoty.

Mnohem větší počet částicových urychlovačů se však nepoužívá ve výzkumu, nýbrž v lékařství, tj. v rámci ozařovací terapie. Zde se většinou používají malé lineární urychlovače. V těch jsou urychlovány elektrony a použity buď přímo k ozařování nebo napřed měněny na brzdné rentgenové záření.

Všechny urychlovače částic mají společné to, že urychlování nabitých částic probíhá s pomocí elektrických a magnetických polí. Tato magnetická pole mohou být však snadno rušena, proto nejsou k použití v urychlovačích částic vhodné všechny komponenty. Při navrhování a konstrukci urychlovačů částic pomáhají přístroje MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT při výběru vhodných nemagnetických materiálů pomocí měření relativní permeability (magnetické propustnosti) resp. pomocí měření zbytkového magnetického pole.