Služby

Služby

FOERSTER nabízí kromě vysoce kvalitních měřicích a zkušebních systémů také služby v oblasti dodavatelského měření. Těžiště tvoří jednak dodavatelské měření magnetických veličin a jednak zkoušení reformovacích trubek v chemických závodech, jako jsou zařízení na výrobku čpavku a metanolu. Níže se dozvíte podrobnější informace o našich službách.

Divize firmy FOERSTER „Detekce a magnetismus“ nabízí k určení magnetických veličin dodavatelské měření Vašich zkoušených součástí. To je prováděno podle mezinárodních norem a se zpětnou vazbou na národní standardy zkušebního ústavu PTB Braunschweig pro následující parametry:

  • Koercitivní síla HCJ
  • Nasycená magnetizace σS
  • Relativní permeabilita µr
  • Zbytkové magnetické pole

Firma FOERSTER se přitom může opírat o vlastní obsáhlé znalosti, protože společnost vyvíjí a vyrábí k tomu potřebné přístroje ve vlastním závodě. Díky tomu můžete využít dodavatelské měření na nejnovější technické úrovni a ve vyškoleném a inovativním zázemí.

Další informace k produktům a službám z oblasti magnetismu naleznete na naší příslušné webové stránce: fluxgate-magnetometer.cz

Dceřiná společnost FOERSTER Magnetische Pruefanlagen GmbH nabízí nedestruktivní zkoušení materiálů v chemickém průmyslu na celém světě jako službu. Těžiště přitom představují zkoušky reformovacích trubek.

Zkoušky reformovacích trubek se provádějí v zařízeních na výrobu čpavku, metanolu, v rafinériích a v ocelárnách. Pro mechanizované provádění zkoušek reformovacích trubek v chemických závodech je k dispozici dobře vyškolený NDT personál, kvalifikovaný podle DIN EN 9712, s mnoha zkušebními inženýry úrovně 2 a úrovně 3.

V kombinaci s vlastním vývojem a výrobou vířivoproudých snímačů je možné spolehlivě provádět i technicky obtížné zkoušení vířivými proudy.

Zkoušení vnějšího pláště trubek

  • LEO-SCAN

Měřicí systém na kontrolu trhlin a rozměrů vyvinutý MP se již více než 20 let úspěšně používá ke zkoušení reformovacích trubek. Používají se sondy na bázi vířivých proudů, které byly vyvinuty speciálně ke zkoušení reformovacích trubek. Na rozdíl od normálních sond používajících metodu vířivých proudů vytvářejí velmi výkonné snímače magnetické pole, které dokáže zcela proniknout stěnami trubek silnými až 25 mm. Protože technika vířivých proudů nevyžaduje žádné vazební prostředky, je rozložení vířivých proudů vždy stejné, takže výsledky zkoušek jsou stále dobře reprodukovatelné.

Nejdůležitější požadavek při zkoušení reformovacích trubek spočívá v bezpečném rozpoznání jak mikroskopicky jemných vlasových trhlinek, tak i větších prasklin a ve správném posouzení jejich nebezpečnosti.

Současně se zkoušením trhlin se reformovací trubky geometricky proměřují tak, aby bylo možné včas zjistit procesem podmíněné roztahování materiálu (tečení). Toto měření se provádí pomocí až čtyř laserů. Touto technikou se dosahuje velmi vysoké přesnosti měření v kombinaci s velmi dobrou reprodukovatelností naměřených hodnot.

V závislosti na procesech mohou nastat 3 scénáře poškození trubek:

1. Velké trhliny nebo rozšíření trubky

2. Významné rozšíření trubky, aniž by vznikla trhlina

3. Rozšíření trubky v kombinaci s trhlinami

Typ poškození trubek závisí na procesních podmínkách, které mohou být velmi rozdílné.

Naše zkušební systémy NDT jsou integrovány do mechanického zařízení, které bylo vyvinuto speciálně pro zkoušky v reformovacích pecích. Speciální konstrukční design přístroje na zkoušení trubek umožňuje oskenování vytápěných trubek od dna reformátoru až po strop. Snímače na bázi vířivých proudů a lasery jsou přitom umístěny tak, aby bylo možné provést kompletní měření v kritických spodních částech parních reformátorů metanu se sestupným prouděním.

Zkušební systém je dimenzovaný tak, aby bylo možné zkoušet reformátory s malými roztečemi trubek až do vzdálenosti pouhých 20 mm. Je tak možné kontrolovat pece s velmi úzkými mezerami mezi trubkami. Ke zkouškám reformátorů se vzestupným prouděním, jako například MIDREX, jsou dostupná jiná konstrukční provedení. Inspekční doba na jednu trubku zpravidla činí méně než 90 sekund. Trubky je možné zkoušet bez předchozího čištění.

 

  • MIDREX

Postup přímé redukce MIDREX přeměňuje železo na vysoce čistý produkt, který nalézá uplatnění při výrobě oceli a železa a také v kovářské technice. Proces probíhá ve vzestupném směru. Průměr trubky je osm až dvanáct palců. Ke kontrolám trhlin se používá spolehlivý postup metodou vířivých proudů, vyvinutý MP. Čištění trubek kvůli vysokému množství okují na površích není nutné. Integrované vícekanálové laserové systémy měří přesně plastickou deformaci trubek, která může činit 10 % průměru trubky i více. Mechanické a elektrické součásti mechanizovaného zkušebního systému jsou dimenzovány speciálně ke zkoušení trubek MIDREX, přičemž se bere v úvahu směr procesního proudu, tvorba okují, podvojné slitiny a velké průměry. Jedna trubka může být zkontrolována za méně než dvě minuty.

Zkoušení vnitřku trubek

Pro určení vnitřních rozměrů reformovacích trubek byl vyvinut vícekanálový laserový zkušební systém. S velmi vysokou přesností se zaznamená a změří každé lokální rozšíření trubky, které vzniklo procesem tečení odstředivě litého materiálu.

Naměřené hodnoty jsou zobrazeny barevně v náhledu 360° a ve 3D. Výsledky měření mohou být zobrazeny pro jednotlivé trubky, jednotlivé řady trubek nebo pro celý reformátor.

Toto měření vnitřku trubek se používá převážně u reformátorů, u kterých lze očekávat poškození pod vytápěným dnem trubky, nebo u takových, jejichž trubky se navzájem dotýkají a není tak možné provést kompletní automatizovanou vnější zkoušku. Slouží také k potvrzení naměřených hodnot zkoušky vnějšího pláště, pokud nebylo provedeno nulové měření.

Doba zkoušky při měření vnitřku trubek je kratší než 2 minuty na trubku.

Měření "Pigtailů"

Pigtaily jsou kritické úseky, které je třeba důkladněji zkontrolovat vzhledem k jejich poloze a jejich předpokládané funkci. K rozpoznání a posouzení roztažení trubek vyvinula firma MP jedinečný přístroj, kterým lze změřit průměr hrdla od výstupu trubky až ke sběrači. Tato měření se provádějí ve dvou osách. Tento způsob měření umožňuje posouzení nárůstu průměru jak u přímých konců hrdla, tak i oblouků ohledně rozdílů v jejich průměrech na základě procesu ohýbání.

Na rozdíl od zkoušení s ručním měřicím přístrojem je tento nový systém velmi rychlý a spolehlivý a poskytuje reprodukovatelné výsledky měření a také přesný profil průměru po celé délce hrdla.

Zbytková životnost

K výpočtu zbytkové životnosti reformovacích trubek se používá software TUBELIFE. Software zohledňuje naměřené teplotní profily povrchů a tepelné proudy a tlaky pro různá provedení reformátorů, pro rozdílné konfigurace hořáků a pro rozdílné odstředivě lité materiály. Dále se ve výpočtu zohledňují i naše výsledky měření NDT. Ty poskytují softwaru přesné údaje o již proběhlých procesech tečení a / nebo výskytu trhlin. S pomocí těchto dat se vypočítá kumulativní pravděpodobnost výpadku katalyzačních trubek v průběhu času a graficky se zobrazí.

Ultrazvukové zkoušení horních konců

Při navrhování reformátorů se používají různé metody svařování, jimiž se horní vstupní segment spojuje s reformovací trubkou. V některých případech vzniknou ve spodní části svaru trhliny, protože tato oblast je vystavena tepelnému namáhání. Firma MP vyvinula pro tento zkušební úkol přizpůsobené zkušební zařízení, kterým lze tyto oblasti zkontrolovat. Zkušební technikou je zde ultrazvuková zkoušení. Zkušební hlava je přitom poloautomatizována a je vedena velmi přesně. Spolehlivě detekuje trhliny. Zkušební techniku lze přizpůsobit různým rozměrům trubek.